Wydawca treści Wydawca treści

Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053

Ogółem obszar zajmuje 453,69 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa leży 3,09 ha (0,7%). W całości położony jest poza gruntami w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów.

Obszar obejmuje Wisłokę (dwa odcinki: Podleszany – ujście Wielopolki w Brzeźnicy, Dębica – ujście Chotowskiego Potoku ) oraz kilka bocznych dopływów: Breń Stary (na odcinku od mostu na trasie Gawłuszowice – Ostrówek do ujścia), Młynówkę, Kanał Białoborski i Rudę (na odcinku od Dobrynina do ujścia), Tuszymkę (na odcinku od mostu w Cierpiszu do ujścia), Grabinkę i Czarną (od ujścia Jasionej w Żdżarach do ujścia), Potok Chotowski (od granicy województwa do ujścia), Wielopolskę (między Glinikiem a Wielopolem Skrzyńskim).

Został zaprojektowany do ochrony zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Z ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG występuje tu 9 gatunków, przy czym 6 z nich ujętych jest jako przedmiotu ochrony. Są to: minóg strumieniowy Lamperta planeri, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, piskorz Misgurnus fossilis i brzanka Barbus meridionalis. Bytują tu również: kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus, łosoś atlantycki Salmo salar, różanka Rhodeus sericeus amarus oraz niewielki małż z rodziny skójkowatych Unionidae – skójka gruboskorupowa Unio crassus, a nad brzegami ponadto: bóbr Castor fiber, wydra Lutra Lutra, traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina.

W łożysku rzek włączonych do Obszaru zachowały się również cenne siedliska przyrodnicze charakterystyczne zarówno dla wód jak i części przykorytowej. Najbardziej rozpowszechnione są łęgi – wierzbowe i wierzbowo-topolowe, miejscami także olszowo-jesionowe (siedlisko o kodzie 91E0), którym, zwykle wąskim pasem, towarzyszą ziołorośla nadrzeczne (siedlisko o kodzie 6430).